Behandling

Logopedisk behandling er avhengig av tett samarbeid mellom logoped og bruker. Det er viktig med god kartlegging og individuell tilpasning ut fra brukers behov. Logopedisk oppfølging er hjemlet i både Opplæringsloven og i lov om Folketrygd. Kommunen har ansvar for å følge opp etter opplæringsloven, men enkelte grupper kan få behandlingen dekket av Helfo.
Før oppstart av logopedisk behandling må det foreligge henvisning fra lege/legespesialist. Ved eventuelle spørsmål omkring dette ta kontakt, så kan jeg bistå. Brukere som ikke dekkes av Helfo betaler selv.

Jeg tilbyr logopedisk behandling innen følgende områder

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi kan gi vansker med både å bruke og oppfatte språk, samt vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Barn med LKG kan få vansker med enkelte språklyder og/eller nasalitet. Utredning og rutinemessige undersøkelser gjennomføres av LKG-teamet på Statped Sørøst. Dersom det er behov for logopedisk behandling på barnets hjemsted kan jeg bistå med dette.

Kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk av stemmen. Det kan gi ulike hørbare utslag som blant annet heshet, svak stemme eller bortfall av stemme.

Man skiller mellom uttalevansker og fonologiske vansker. Ved uttalevansker kan barnet streve med å uttale en språklyd, som r- eller s-lyden. Ved fonologiske vansker strever barnet med å tilegne seg språkets lydsystem (fonologi). Oppfølging av språklydsvansker dekkes ikke av Helfo.

Stamming: er en kommunikasjons- og talemotorisk vanske som preges av ufrivillige brudd i talen. Det kan komme i form av repetisjoner, forlengelse av lyder eller blokkeringer av lyd eller luft. Stammingen kan ha en form og et omfang som hindrer personen i å uttrykke seg som ønsket.
Løpsk tale: er tempo- og rytmeforstyrrelser i talen og kan føre til vansker med å gjøre seg forstått. Det kan utarte seg som utydelig uttale, ujevnt og ofte økende taletempo, uorganisert setningsoppbygning og vansker med å holde en rød tråd.

For voksne med ervervet hørselstap med nylig operert CI. I tiden etter lydpåsetning trenger mange hjelp til å trene opp lytteferdigheter. Jeg kan tilby lyttetrening, veiledning i stemmebruk, pust, bevissthet om språklyder og intonasjon.

Om Kaasa Logopedi

tina

Hei, jeg heter Tina, er 37 år og bor i Drammen.
Jeg var ferdig utdannet logoped ved Universitetet i Bergen i 2011. Inkludert i min masterutdanning har jeg lingvistikk og årsstudium i tegnspråk. Min arbeidserfaring består både av spisskompetanse og breddekompetanse innen logopedi. Mine første år som logoped jobbet jeg ved team for leppe-kjeve-ganespalte (LKG) på Statped sørøst. Her opparbeidet jeg meg spisskompetanse på barn, unge og voksne med LKG. Videre har jeg bred erfaring med ulike logopediske vansker gjennom arbeid på pedagogisk fagsenter i Oslo kommune, på Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, og som logoped i PP-tjenesten i Drammen. Jeg er medlem av Norsk logopedlag og har mønsteravtale med Helfo. Det innebærer at brukere som har krav på oppfølging via Folketrygden, kan få behandlingen hos meg refundert av Helfo.

Takster/Priser

Kaasa Logopedi har mønsteravtale med HELFO, slik at de dekker tjenester der de har godkjent dette. Les mer om HELFOs takster på helfo.no
Brukere som ikke dekkes av Helfo betaler selv etter veiledende takster fastsatt av Norsk logopedlag.
De vanligste takstene er:
A1: Undersøkelse: kr 1650,-
A2: Behandling 45 min: kr 825,-
A3: Behandling 60 min: kr 1092,-

Avlysning av avtalt time må skje senest 24 timer i forkant. Ved manglende oppmøte eller for sen avbestilling blir timen fakturert bruker direkte, da Helfo ikke dekker ved manglende oppmøte.
Dersom du trenger logoped eller har spørsmål bare ta kontakt.

Kontaktinformasjon

  • Epost: tina (at) kaasalogopedi.no
  • Telefon: 928 59 428

Besøksadresse

  • Kaasa Logopedi
  • Nedre Storgate 22
  • 3015 Drammen